AIP

AIRAC AMDT 04/24
Хэвлэгдсэн огноо
27 JUN 2024
Хүчин төгөлдөр огноо
08 AUG 2024

Агаарын хөлгийн зогсоол шинээр нэмэгдсэн.

Дараах хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон. Үүнд:

- Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд;

- Аэродромын дотоод зохицуулалтууд;

- Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO;

NOTAM

220053 ZMUBYNYX
(A0583/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWHLW/IV/M /W /000/048/4749N10643E001
A) ZMUB B) 2407230800 C) 2407231300
E) BLASTING WILL TAKE PLACE WI 500M RADIUS CENTRED ON 474924N1064319E
F) GND G) 30M AGL)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1152/24
Радио Релей Станц 162-т байрлах оптик төхөөрөмжийн сайжруулалтын ажил тасалдал үүсгэж хийнэ. Энэ үед тоног төхөөрөмжүүд VSAT шугамаар хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2023 он:
1401
2024-07-23 байдлаар:
154