AIP

AIRAC AMDT 08/21
Хэвлэгдсэн огноо
18 NOV 2021
Хүчин төгөлдөр огноо
30 DEC 2021

  • Арвайхээр аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон ;
  • Чингис хаан аэродромын ангар перрон 1 болон ЯЗ-F1-ын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн;

NOTAM

C0368/21
010132 ZMUBYNYX
(C0368/21 NOTAMR C0320/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2112010132 C) 2201010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0287 0303 0304 0305 0306 0307 0330 0352 0364 0365 0366 0367 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT : 07/21 PUBLICATION DATE 18 NOV 2021 AIRAC AIP AMDT: 08/21 WEF 30 DEC 2021 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT10-21 PUB 18 NOV 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 01/20, 08/20 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 01/21, 02/21)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1914/21
Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн.

AIRAC КАЛЕНДАРЬ

Хүчин төгөлдөр болох өдөр Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM

2020 он:
1298
2021-12-01 байдлаар:
1346