AIP

AIRAC AMDT 06/20
Хэвлэгдсэн огноо
30 JUL 2020
Хүчин төгөлдөр огноо
10 SEP 2020

·        Нислэгийн зургуудын жагсаалтад өөрчлөлт орсон ба жижиг засварууд;

·        VOLMET-ийн дуудлага өөрчлөгдсөн;

·        Y345 болон B339 НХҮ-ний маршрутын нислэгийн өндрийн чиглэл өөрчлөгдсөн;

·        ZMM808 цэргийн зориулалтын бүсийн хэвтээ болон босоо хязгаар өөрчлөгдсөнтэй холбоотой дараах өөрчлөлтүүд орсон:

-      Маршрутын зургууд өөрчлөгдсөн

-      Чингис Хаан болон Буянт-Ухаа ОУНБ-ын зарим нислэгийн зургуудад өөрчлөлт орсон

·        Ховд НБ-ын хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад дараах өөрчлөлт орсон:

-      Секторын хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр өөрчлөгдсөн

-      Өндрийн хязгаарлалт тогтоосон;

·        Буянт-Ухаа ОУНБ-ын Бүс 2-ын саадын мэдээлэл шинэчлэгдсэн ба эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээний дуудлага өөрчлөгдсөн

Өлгий НБ-ын ил хараагаар ойртолт үйлдэх зургийн нэр өөрчлөгдсөн;

NOTAM МЭДЭЭ

C0300/20
010246 ZMUBYNYX
(C0300/20 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2010010246 C) 2010020100
E) RWY 18/36 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1570/20
Их-Өлгий: Төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2019 он:
1090
2020-10-01 байдлаар:
860