AIP

AIP AMDT 05/19
Хэвлэгдсэн огноо
06 JUN 2019
Хүчин төгөлдөр огноо

  1. Нислэг үйлдэхэд шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэл болон нислэг үйлдэх тухай хүсэлт "B" маягтад өөрчлөлт орсон;
  2. Мөрөн, Ханбумбат болон Овоот нисэх буудлуудын аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.


NOTAM МЭДЭЭ

C0123/19
141031 ZMUBYNYX
(C0123/19 NOTAMN
Q) ZMUB/QLRAS/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 1906150000 C) 1907010000
E) LDG AREA LGT FAC U/S)

ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

ШМ1066/19
TP15B дээр засвар үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Арцат Туул Эрэн хайх дээр түр тасалдал үүснэ. Энэ тохиолдолд тоног төхөөрөмжүүд UPS-ээр хэвийн ажиллана. (Сунгав)

AIRAC КАЛЕНДАР

Хүчин төгөлдөр болох өдөр
Түүхий өгөгдөл ирүүлэх эцсийн өдөр
Хугацаа

ЗАРЛАГДСАН НИЙТ NOTAM-УУД

2018 он:
1069
2019-06-20 байдлаар:
354