Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

butetsNew

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Алтай НБ-ын шинэ ХБЗ ашиглалтанд орсон.
  2. Алтай НБ-ын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл, ХБЗ-ны урт, нислэгийн зурвасны урт, босгоны өндөр, солбицол, аэродромын өндөр, өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн өндөр, зарлагдсан зайнууд болон соронзон хазайлтын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
  3. Алтай НБ-ын аэродромын зураг-ICAO өөрчлөгдсөн.
  4. Алтай НБ-ын хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгосон.
  5. Ханбумбат НБ-ын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл, шилжих үнэмлэхүй өндөр болон соронзон хазайлтын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
  6. Ханбумбат НБ-ын аэродромын зураг-ICAO өөрчлөгдсөн.
  7. Ханбумбат НБ-ын өмнөх хэрэглэлийн нислэгийн журмыг хүчингүй болгож, шинэ хэрэглэлийн нислэгийн журмыг оруулсан.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J3827/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсэг хаалттай / THE SEGMENTS OF ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1707281541 1707281616
Файл татах: LINK
(J3827/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5254N10758E420
A) UIII B) 1707281541 C) 1707281616
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A45 IRBUK - OLZONY NDB (KA),
A492 IRKUTSK VORDME (IKT) - AMUTA,
A806 LULAN - OSTUN,
A807 LULAN - TATUR,
A807 BALOG - USONA,
A809 BULEL - LABOB,
A810 AGINO - TELOK,
A815 IRKUTSK VORDME (IKT) - SERNA,
A822 LONKA - SERNA,
A823 ATMOL - OSKEN,
A91 AGINO - SULOK,
A937 RAZDOLYE NDB (BD) - BAMUK,
A938 IRKUTSK VORDME (IKT) - BAMUK,
B155 LULAN - IRKUTSK VORDME (IKT),
B161 MEDIK - SULOK,
B227 NAREM - GETRU,
B480 RAZDOLYE NDB (BD) - MABIL,
B934 BALOG - SERNA,
G490 SERNA - PEMAL
G491 GABAL - SULOK,
G492 DIBOR - TELOK,
G495 GETRU - TELOK,
G496 DIBOR - NAREM,
G909 ULTUK - LETBI,
G910 IDENI - LETBI,
G917 IDENI - LABOB,
R229 KESUM - NILGA,
R372 KESUM - BAMID,
R478 RAZDOLYE NDB (BD) - MEBEG,
R497 RAZDOLYE NDB (BD) - SERNA.
F) SFC  G) UNL)


А серийн NOTAM

212155 ZMUBYNYX
(A0317/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1707212220 C) 1707270900
E)TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO MAINT)

C серийн NOTAM

190533 ZMUBYNYX
(C0213/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E003
A) ZMUH B) 1707190600 C) 1708192300
E)AD BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 5 KM CENTRE ARP
F) GND G) 300M AGL)

Banner

ШМ1294/17 Ханбумбат: Цаг уурын автомат систем MILOS-520 станц 2017.07.23-ны 20:50 цагаас 2017.08.23-ны 20:50 цаг хүртэл гэмтэлтэй. /Сунгав/ MAWS-301, AWS-310 станцаар хэвийн ажилтай.

ШМ1305/17 Ургамал: Төвийн тэжээл 2017.07.23-ны 08:50 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан.Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

 

 

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.