• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170720

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Чойбалсан НБ-ын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл,  ХБЗ-ны урт, нислэгийн зурвасны урт, босгоны өндөр, солбицол, аэродромын өндөр, өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн өндөр,  шилжих үнэмлэхүй өндөр болон зарлагдсан зайг өөрчилсөн мөн соронзон хазайлтын мэдээллийг шинэчилсэн.
  2. Чойбалсан НБ-ын Аэродромын зураг-ICAO шинэчилсэн.
  3. Чойбалсан НБ-ын Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургууд-ICAO (NDB RWY 12 ACFT CAT A/B and C, NDB RWY 30 ACFT CAT A/B and C) болон шилжүүлгийн хүснэгтүүд шинэчилсэн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: A1560/17
Тайлбар: Агаарын зам хаалттай / ATS RTE CLSD
Хугацаа(UTC): 1706231310 1706231530
Файл татах: LINK
(A1560/17 NOTAMN
Q)ZWUQ/QARLT/IV/NBO/E/000/311/
A)ZWUQ B)1706231310 C)1706231530
E) THE FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD AT 9500M AND BELOW:
1.G588.
2.B206: 20KM-120KM NORTH OF ADPET.
F)FL000 G)FL311)


А серийн NOTAM

220617 ZMUBYNYX
(A0267/17 NOTAMR A0263/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 1706220617 C) 1706260700
E)RWY 15/33 CLSD DUE TO WET)

C серийн NOTAM

221223 ZMUBYNYX
(C0184/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 1706231000 C) 1706290400
E)FUEL NOT AVBL )

Fire
ШМ1089/17 Улаанбаатар: AFTN TERMINAL-ууд дээр 2017.06.23-ны өдрийн 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

ШМ1091/17 Ховд: RCAG 124.0MHZ, 121.5MHZ станцууд дээр 2017.06.23-ны 16:00-18:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1094/17 Ургамал:Төвийн тэжээл 2017.06.23-ны 07:35 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар тасарсан.Холимог тэжээлээр хэвийн ажиллана.

ШМ1095/17: Улаанбаатар:Технологийн сүлжээний LOOP6820 дээр 2017.06.23-ны 09:00-10:00 цагийн хооронд  техник үйлчилгээ хийнэ.Энэ үед MCAA,НААХЗА, NOTAM, MIAT-нAFTN, AWOS,SITA, сүлжээнд түр тасалдал үүснэ.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.